มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิด 11 หลักสูตรอบรมคูปองครู

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิด 11 หลักสูตรอบรมคูปองครู พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ซึ่งผ่านเกณฑ์รับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

รหัส 612181095 การสร้างสรรค์กิจกรรมและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามแนวคิด Play and Learn เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ ๒๑
รหัส 613012013 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ (PLC)
รหัส 613021020 การสอนเรขาคณิตด้วย GeoGebra สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส 613032005 หลักสูตรฝึกอบรมการแต่งบทร้อยกรองสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส 613043001 การพัฒนาปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ (PLC)
รหัส 613183006 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในยุค 4.0
รหัส 613291009 การผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑
รหัส 613292006 การพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการประยุกต์ใช้ infographic เพื่อการจัดการเรียนรู้
รหัส 613292009 การสร้างสรรค์สื่อวีดีทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
รหัส 614032005 หลักสูตรอบรมอ่านทำนองเสนาะสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัส 614112007 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑​: ระดับกลาง”

ระยะเวลาการเปิดอบรม ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 16 กันยายน 2561

สำรองที่พักบ้านพักรับรองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร 094-0926263 และ 02-4737000 ต่อ 1801

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด  081-3987273

ผศ.สายัณ พุทธลา   089-8933042

อาจารย์มรกต ภู่ทอง 081-7230607

อาจารย์พรรณา พูนพิน   089-8923134

:: BSRU News ::