ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที ๑๗

ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที ๑๗

– สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ประวัติศาสตร์ . ศิลปกรรมศาสตร์ . ภาษาศาสตร์
โบราณคดี . คติชนวิทยา . ชาติพันธ์ุวิทยา . นาฎยศิลป์
วิจิตรศิลป์ . ดนตรี . การท่องเที่ยว . ชุมชนท้องถิ่น
ศาสนา . การบันเทิง”
ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑
 
– ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru
โหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ : http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/หลักเกณฑ์การเขียนบทความทีทัศน์-เล่มที่-17-.pdf

 

:: BSRU News ::