กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ฯ พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ฯ พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ (30 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามแผนกลยุทธ์ฯ พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการวิพากษ์จะได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

#BSRURecentNews กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ฯ พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 2 คน

:: BSRU News ::