สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ  ออกอากาศรายการวิทยุ ผ่านสถานีวิทยุออนไลน์ “BS Radio”

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
ออกอากาศรายการวิทยุ ผ่านสถานีวิทยุออนไลน์ “BS Radio”
—–
สามารถรับฟังรายการได้ที่
http://www.bsru.ac.th/bansomdej-radio/
—–
นักศึกษาที่สนใจสมัครเป็นผู้ดำเนินรายการ สามารถสมัครได้ที่
สำนักงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต อาคาร 7 ชั้น 7
โทร 0-2473-7000 ต่อ 4011

#BSRUAnnouncement สถานีวิทยุออนไลน์ “BS Radio” #BSRUNews

:: BSRU News ::