มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561  มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร

 

 

เปิดแล้ววันนี้ !! การรับสมัครตรงรอบอิสระ รอบ 5 ครั้งที่ 1
——
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561

 

รอบ 5

  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ 5
ตั้งแต่ 7 – 31 พฤษภาคม 2561

——
สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
ติดตามข่าวการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : bsru.me/tcas2561
——
#BSRUAnnouncement
มาเป็นครอบครัวบ้านสมเด็จด้วยกันนะครับ
#บ้านแห่งความสำเร็จ #บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 

 

 **ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

 


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561  มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร ดังนี้

**ติดตามข่าวสาวของแต่ละสาขาวิชาผ่าน Facebook Fanpage ตามลิงค์ด้านล่าง**

 


คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ศศ.บ.)
จิตวิทยา(ศศ.บ.)
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
 การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
 ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
 นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
นิติศาสตร์(น.บ.)
ภาษาจีน(ศศ.บ.)
 ภาษาไทย(ศศ.บ.)
 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(ศศ.บ.)
•  ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
 รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ)
 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.)
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   (เว็บไซต์)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 ภาษาไทย(ค.บ. 5 ปี)
 ภาษาอังกฤษ(ค.บ. 5 ปี)
 สังคมศึกษา(ค.บ. 5 ปี)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
•  การแพทย์แผนไทย(พท.บ.)
 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)
คณิตศาสตร์(วท.บ.)
 เคมี(วท.บ.)
 เคมีอุตสาหกรรม(วท.บ.)
 จุลชีววิทยา(วท.บ.)
ชีววิทยา(วท.บ.)
 เทคนิคการแพทย์(วท.บ.)
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 ผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ.)
 ฟิสิกส์(วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(วท.บ.)
วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(วศ.บ.)
 สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.)
 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.)
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)
 แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ.)
นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน(วท.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
•  คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
เคมี (ค.บ. 5 ปี)
 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)วิทยาลัยการดนตรี
วิทยาลัยการดนตรี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ดนตรีตะวันตก(ดศ.บ. 4 ปี)
 ดนตรีไทย(ดศ.บ. 4 ปี)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
 ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5ปี)
 ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ. 5 ปี)


 

 

:: BSRU News ::