มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561  มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร

 

**สมัครออนไลน์ได้ที่**

**สมัครออนไลน์ได้ที่**
www.bsru.ac.th หรือ http://admission.bsru.ac.th

มาเป็นครอบครัวบ้านสมเด็จด้วยกันนะครับ
#บ้านแห่งความสำเร็จ #บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  **ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการสมัคร Online


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561  มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร ดังนี้

**ติดตามข่าวสาวของแต่ละสาขาวิชาผ่าน Facebook Fanpage ตามลิงค์ด้านล่าง**


คณะครุศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ศศ.บ.)
• จิตวิทยา(ศศ.บ.)
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
• ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
นิติศาสตร์(น.บ.)
• ภาษาจีน(ศศ.บ.)
ภาษาไทย(ศศ.บ.)
• ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ)
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.)
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   (เว็บไซต์)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
ภาษาไทย(ค.บ. 5 ปี)
ภาษาอังกฤษ(ค.บ. 5 ปี)
• สังคมศึกษา(ค.บ. 5 ปี)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
•  การแพทย์แผนไทย(พท.บ.)
เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)
คณิตศาสตร์(วท.บ.)
 เคมี(วท.บ.)
 เคมีอุตสาหกรรม(วท.บ.)
• จุลชีววิทยา(วท.บ.)
ชีววิทยา(วท.บ.)
เทคนิคการแพทย์(วท.บ.)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(วท.บ.)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
• เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
ผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ.)
ฟิสิกส์(วท.บ.)
• วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(วท.บ.)
วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(วศ.บ.)
สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.)
 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.)
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)
 แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ.)
นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน(วท.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
•  คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
เคมี (ค.บ. 5 ปี)
 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
• ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)


คณะวิทยาการจัดการ

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง(นศ.บ.)
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
 การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
 การตลาด(บธ.บ.)
การท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ.)
 การบัญชี(บช.บ.)
 การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)
 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ(นศ.บ.)
 การสื่อสารมวลชน(นศ.บ.)
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.)
 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.)
เศรษฐศาสตร์(ศ.บ.)


วิทยาลัยการดนตรี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ดนตรีตะวันตก(ดศ.บ. 4 ปี)
ดนตรีไทย(ดศ.บ. 4 ปี)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
 ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5ปี)
ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ. 5 ปี)


 

 

:: BSRU News ::