มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561  มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561
มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร ดังนี้
—–
คณะครุศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ศศ.บ.)
• จิตวิทยา(ศศ.บ.)
• เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
• ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
—–
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
• นิติศาสตร์(น.บ.)
• ภาษาจีน(ศศ.บ.)
• ภาษาไทย(ศศ.บ.)
• ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(ศศ.บ.)
• ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
• รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ)
• สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
• ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• ภาษาไทย(ค.บ. 5 ปี)
• ภาษาอังกฤษ(ค.บ. 5 ปี)
• สังคมศึกษา(ค.บ. 5 ปี)
—–
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง(นศ.บ.)
• การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
• การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
• การตลาด(บธ.บ.)
• การท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ.)
• การบัญชี(บช.บ.)
• การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)
• การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ(นศ.บ.)
• การสื่อสารมวลชน(นศ.บ.)
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.)
• ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.)
• เศรษฐศาสตร์(ศ.บ.)
—–
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
• การแพทย์แผนไทย(พท.บ.)
• เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)
• คณิตศาสตร์(วท.บ.)
• เคมี(วท.บ.)
• เคมีอุตสาหกรรม(วท.บ.)
• จุลชีววิทยา(วท.บ.)
• ชีววิทยา(วท.บ.)
• เทคนิคการแพทย์(วท.บ.)
• เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(วท.บ.)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
• เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
• ผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ.)
• ฟิสิกส์(วท.บ.)
• วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(วท.บ.)
• วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.)
• วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(วศ.บ.)
• สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.)
• ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)
• แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ.)
• นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน(วท.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
• เคมี (ค.บ. 5 ปี)
• คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
• ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)
—–
วิทยาลัยการดนตรี
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• ดนตรีตะวันตก(ดศ.บ. 4 ปี)
• ดนตรีไทย(ดศ.บ. 4 ปี)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5ปี)
• ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ. 5 ปี)
—–
สมัครออนไลน์ได้ที่ : www.bsru.ac.th หรือ http://admission.bsru.ac.th

มาเป็นครอบครัวบ้านสมเด็จด้วยกันนะครับ
#บ้านแห่งความสำเร็จ #บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

:: BSRU News ::

You May Also Like