28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๒๘ กรกฎามหาสวัสดิ์
เฉลิมพระชนมวรรษบดินทร์ศูรย์
มหาวชิราลงกรณเทพยวรางกูร
รามาวตารพูนเดชบารมี
บ้านสมเด็จฯ คือ ข้าละอองธุลีบาท
น้อมอภิวาทพระพรองค์มงคลศรี
ทศมินทร์วราลักษณ์พระจักรี
องค์ภูวบดีอายุวรรธน์เป็นอัตรา

ขอทรงเป็นร่มฟ้ามหาสวัสดิ์
สถิตในบัลลังก์รัตน์ประเสริฐหล้า
พระกิติคุณไกลกว้างกว่านภางคา
เสริมสยามเจิดจ้าอาภาบูรณ์
เทพอำนวยอวยพละพลังแกร่ง
โรคาแฝงอริร้ายมลายสูญ
เทพแห่งปัญญาเด่นเป็นอนุกูล
พระเมตตาอุ่นอบหล้าอบฟ้าอินทร์

น้อมนำเดชะพระพุทธรัตนา
อีกพระสยามเทวาสุทธิถวิล
อวยมหาวรพรแด่จอมบดินทร์
เทพยวรินอริยวรางกูร นิรันดร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์
(บทประพันธ์โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ผู้ภักดี)

:: BSRU News ::