ขยายเวลาระบบการประเมินบุคคลากรฯ มบส.

ขยายเวลาระบบการประเมินบุคคลากรฯ มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม
“ระบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน”

เว็บไซต์ : http://pa.bsru.ac.th/

จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

(ใช้รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน จากระบบ MIS/ERP ในการเข้าใช้ระบบ)

#BSRUAnnouncement ระบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน #BSRUNews

 

:: BSRU News ::