รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (Bachelor of Science Program in Chemistry) / หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (Bachelor of Education Program in Chemistry)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เปิดรับตรง (รอบสุดท้าย) ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2560

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

  • หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (Bachelor of Science Program in Chemistry)
  • หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (Bachelor of Education Program in Chemistry)

มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน

  • ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน
  • ทุนเรียนร่วมในต่างประเทศ
  • ทุนผู้ช่วยอาจารย์/ผู้ช่วยวิจัย ฯลฯ

ช่องทางสมัคร : http://admission.bsru.ac.th

โทร 02 473 7000 ต่อ 1716, 1998

:: BSRU News ::