ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 1st National Conference on Management Science: NCMS 2017

{Announcement}
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
1st National Conference on Management Science: NCMS 2017

การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี (Managing for Economic Growth and Social Development in the age of technology evolution)

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
ณ อาคาร 6 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดต่อสอบถาม: ฝ่ายวิชาการสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.พิมพร พานทอง 093-511-4459
น.ส.จรัสมณี โอวุฒิธรรม 099-451-5355
นายร่มไทร ฉ่ำคล้าม 083-063-2624

#BSRUAnnouncement คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
1st National Conference on Management Science: NCMS 2017#BSRUNews

:: BSRU News ::