แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน หรือหยุดไหลชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8-20 พฤษภาคม 2560

{Announcement}
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน หรือหยุดไหลชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8-20 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากกองอาคารสถานที่ฯ ได้ดำเนินการล้างบ่อน้ำดี เพื่อทำความสะอาดบ่อ
ทั้งนี้ จะสำรองน้ำให้แต่ละอาคารใช้ได้ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการล้างบ่อน้ำดี

:: BSRU News ::