การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและผู้สนใจทุกท่าน
เข้ารับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และเรียนเชิญผู้ที่มีสิทธิ์หยั่งเสียง ดำเนินการหยั่งเสียง
ในวันที่ 18 กันยายน 2558
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ
News Templete

:: BSRU News ::