สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ๒๕๖๐

สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมงาน
“สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ” ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ น.
สรงน้ำพระพุทธรูป
สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

เวลา ๑๖.๓๐ น.
รดน้ำขอพรผู้อาวุโส
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
และรดน้ำขอพรผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com อีเมล culturebsru2013@gmail.com

:: BSRU News ::