“เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฝากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”

2017-01-18-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3

การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
หัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”
เนื่องในวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้ร่วมเสวนาโดย
     ธีรนันท์ ช่วงพิชิต : นักมานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
     สุดารา สุจฉายา : นักประวัติศาสตร์สังคม – ธนบุรี
     รศ. ดร.เสาวณิต วิงวอน : นักวิชาการด้านวรรณคดีการแสดง
     รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ : นักวิชาการด้านนาฏยศิลป์ไทย
     ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก : ภาคีราชบัณฑิต สาขานาฏกรรม

ดำเนินรายการโดย
ผศ. ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์
ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
www.bsru.ac.th , https://www.facebook.com/culture.bsru
โหลดใบสมัครได้ได้ : https://www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๐

:: BSRU News ::