โครงการ “เด็กไทยกับใจสาธารณะ” (เสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การเป็นนิสิตในอัตลักษณ์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3)

20160511-01


 

:: BSRU News ::