คณะกรรมการ

ในปัจจุบันนี้โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 3 ชุด ได้แก่