บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่  4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

      การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน

      ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

      ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

      การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

      ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

      ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของแบบฝึกทักษะ E1 แบบทดสอบหลังเรียน E2 เรื่อง การแก้สมการ  ปรากฏดังตารางที่ 2
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ปรากฏดังตารางที่ 3
      ตาราง 1  ผลการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของแบบฝึกทักษะ (E1) แบบทดสอบหลังเรียน (E2)  เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพกระบวนการของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (E1)  เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.61 คิดเป็นร้อยละ 79.22  และประสิทธิภาพขอแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (E2)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.13 คิดเป็นร้อยละ 80.65  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 60/60

      ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

      จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน 7.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.07 คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 16.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.27 เปรียบเทียบค่า  t  คำนวณ  กับค่า  t  จากตาราง ค่า  t  ที่คำนวณได้เท่ากับ  13.56  กับค่า  t  จากตารางเท่ากับ 1.7171 ค่า  t  ที่คำนวณได้ มากกว่า ค่า  t  จากตาราง  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05