แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ :  
      อายุ :
ชาย     หญิง
  
ปี

1.2 สังกัด :   
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิยาลัย
บุคคลภายนอก
1.3 ประเภทบุคคล :   
นิสิต / นักศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
1.4 ระดับการศึกษา :   
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเข้าใช้บริการ
2.1 จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th เฉลี่ย           ครั้ง ต่อสัปดาห์
2.2 ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
06.00-11.59 หรือช่วงเช้า
12.00-12.59 หรือช่วงพักเที่ยง
13.00-16.29 หรือช่วงบ่าย
16.30-18.59 หรือช่วงเย็น
19.00-23.59 หรือช่วงคํ่า
24.00-05.59 หรือช่วงดึก

2.3 หมวดหมู่ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อมูลทั่วไป   ข่าวที่น่าสนใจ
BSRU Daily   กิจกรรม
หลักสูตร   หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
E-Book และวิชาการศึกษาทั่วไป   รายงานสารสนเทศ BSRU
IRD สารสถาบันวิจัย   Webmail BSRU
งานประกันคุณภาพ   แหล่งสารสนเทศอื่นๆ (Web Links)
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.1 ด้านรูปแบบ
รูปแบบ
ระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สีที่ใช้ เหมาะสม
ขนาดตัวอักษร เหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ เหมาะสม
วิธีการแสดงหรือการนำเสนอข้อมูล เหมาะสม
ความง่ายในการใช้งาน พอใจ
3.2 ด้านข้อมูล
รูปแบบ
ระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความถูกต้องของข้อมูล ถูกต้อง
ความทันสมัยของข้อมูล มาก
ความน่าสนใจของข้อมูล น่าสนใจ
ความครบถ้วนของข้อมูล ครบถ้วน
การแสดงข้อมูลข่าวสารใหม่ น่าสนใจ
ภาพรวมของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ มีประโยชน์
3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม