คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
อาจารย์ มรกต ภู่ทอง

ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต

 ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญ ประจันบาล (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ (รองคณบดี)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติยา รัศมีแจ่ม (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา (รองคณบดี)

บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน (รองคณบดี)
อาจารย์ เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย (รองคณบดี)

วิทยาลัยการดนตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ (คณบดี)
อาจารย์ วรินธร สีเสียดงาม (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขนิษฐ์ สะสมสิน (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวน์มนัส ประภักดี (รองคณบดี)

คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง (รองคณบดี)
อาจารย์วิเชียร ทุวิลา (รองคณบดี)

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข (คณบดี)
อาจารย์ สุเมธ ใจเย็น (รองคณบดี)
อาจารย์ ภัทิรา มาศมาลัย (รองคณบดี)
อาจารย์ วรศิริ ผลเจริญ (รองคณบดี)
อาจารย์ ณัฐพนธ์ เกษสาคร (รองคณบดี)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน (คณบดี)
อาจารย์ ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ (รองคณบดี)
อาจารย์ ชุมพล อินทร์มณี (รองคณบดี)
อาจารย์ ณัฐพล บุญรักษ์ (รองคณบดี)


สำนักงานอธิการบดี

นางสาว วรรณดี อัศวศิลปกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
นาง บุษบงค์ วงษ์พันทา (ผู้อำนวยการกองกลาง)
นาย พิสิฐ วงศ์วัฒนากูล (รักษาการ ผอ.กองบริหารงานบุคคล)
นาง บุญเพ็ญ หงษ์ทอง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
นาย สุวิทย์ มุดทะเล (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ)
นาย อภิชาติ สิงห์ชัย (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บัวทอง (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ (รองผู้อำนวยการ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติขร โสภณาภรณ์ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ สรสินธุ์ ฉายสินสอน (รองผู้อำนวยการ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาว อรุณี คู่วิมล (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ (รองผู้อำนวยการ)

สำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม (ผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ นิศากร เถาสมบัติ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ (รองผู้อำนวยการ)

สำนักโรงเรียนสาธิต

อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ บุปผา บันลือเสนาะ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ สิริชัย เอี่ยมสอาด (รองผู้อำนวยการ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ (ผู้อำนวยการ)
อาจารย์ วรรณรุจ มณีอินทร์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ หทัยรัก ตุงคะเสน (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ จักฤษณ์ พนาลี (รองผู้อำนวยการ)

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดศิริ นิลผาย (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ขวัญชัย ช้างเกิด (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู (รองผู้อำนวยการ)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (ผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ขวัญนภา วัจนรัตน์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ธีราพร ปฏิเวธวิทูร (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ (รองผู้อำนวยการ)

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล (รองผู้อำนวยการ)

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก (รักษาการผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ปณิตา แจ้ดนาลาว (รองผู้อำนวยการ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

 

 

**ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562