หนังสือพิมพ์

เว็บไซต์น่ารู้

เว็บไซต์เพื่อการสืบค้น


นับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 2548

 


ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

 
 
 
 
 
สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการโรงเรียนราชประชาสมาสัย
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2549
    ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3
         EDU-COM 2006มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับ Edith Cowan University
และ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 EDU-COM 2006 Engagement and Empowerment: New Opportunities for Growth Higher Education ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Bansomdejchaopraya Rajabhat University , with Edith Cowan University and Khon Kaen University organize EDU-COM 2006 Engagement and Empowerment: New Opportunities for Growth Higher Education,
22 nd -24 th November at the Nong Khai Campus of
Khon Kaen University , Nong Khai


คณะวิทยาการจัดการ
ศึกษาดูงานที่ DUY TAN UNIVERSITY เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 click here..
งานประสานงานบัณฑิตศึกษา
วันที่ 7 พฤศจิกายน2549 ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง ประธานการสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา,สาขาหลักสูตรและการสอน,สาขาบรรณารักษศาสตร ์
ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 9 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์
click here..

Visual Communication Design Program
Asst. Professor Nipon Heng-somboon, the Vice-President of Bansomdejchaopraya
Rajabhat University
presided over the exhibition on “Jarndet: Project work of Design”
at Cetral Rama 2, Bangkok , on November 5, 2006. The exhibition which was organized by
the twilight students in Visual Communication Design Program, Faculty of Humanities and
Social Science will continue until November 12, 2006
. click here..

Welcome To BSRU
A group of administrators and graduate students from USSH in Hanoi , Vietnam attended
a training course in Technology Assessment and Evaluation at BSRU during
October 30 –November 1, 2006. click here...

บ้านสมเด็จฯ จัดอบรม “การประเมินเทคโนโลยี”
30 ตุลาคม 2549 ผศ.อุดมเดช กมลบุตร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง
“การประเมินเทคโนโลยี (Technology Assessment and Evaluation)” click here...
“ 36 ปี ดนตรีศึกษาไทย”
27 ตุลาคม 2549 ผศ.อุดมเดช กมลบุตร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน 36 ปี
ดนตรีศึกษาไทย  click here...
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2549 (เพิ่มเติม)  ดูรายละเอียด
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2549 ดูรายละเอียด
   

 
   

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2473-7000
Copyright  © 2005 BSRU All rights reserved.
Webmaster : lertchai1@hotmail.com