118397755_3307499352663664_6530300923844780394_o
#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
—-
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดี ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ไปร่วมเป็นพยานในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ณ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงานตลอดจนทรัพยากรพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของประชาชน การให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้มีการใช้ การดูแล และการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด โดยทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อผลักดันให้นักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานได้เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
—-
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน #BSRUNews

117397001_3279516295461970_1028395530560522260_o
#ข่าว มบส.

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันจัดทำอาหารจำนวน 200 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันจัดทำอาหารจำนวน 200 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
—-
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันจัดทำอาหารจำนวน 200 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนวัดสันติธรรมาราม ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 (ซอยเจริญนคร60) ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหาย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาและได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจแก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วย
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล
—-
#BSRURecentNews ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันจัดทำอาหารจำนวน 200 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

117400593_3279439435469656_3794009062758905293_o
#ข่าว มบส.

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู (Digital-Based) (ระยะที่ 1)

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู (Digital-Based) (ระยะที่ 1)
—-
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดี และทีมงาน จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู (Digital-Based) (ระยะที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีความน่าสนใจสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
– รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น คณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (ThaiCyber University : TCU) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– รศ.ดร.สุรพล บุญลือ อุปนายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ชั้น 7 ห้อง 300705
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
—-
#BSRURecentNews ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู (Digital-Based) (ระยะที่ 1) #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

117931508_3279337285479871_2786282747095049577_o
#ข่าว มบส.

ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
—-
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฏร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และทีมงานกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
—-
:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
—-
#BSRURecentNews ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

117386857_3277281835685416_7758740340379514197_o
#ข่าว มบส.

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย​ จัดโครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย​ (RETREAT)​ ประจำปี​ 2563​ ครั้งที่​ 2

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย​ จัดโครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย​ (RETREAT)​ ประจำปี​ 2563​ ครั้งที่​ 2​
——
วันที่​ 13 – 15​ สิงหาคม​ 2563​ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย​ จัดโครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย​ (RETREAT)​ ประจำปี​ 2563​ ครั้งที่​ 2​ เพื่อทานซ้ำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​ และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ​ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง​ ณ​ โรงแรม​ A​-ONE​ The​ Royal​ Cruise Pattya จังหวัดชลบุรี​
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
——
#BSRURecentNews สำนักงานสภามหาวิทยาลัย​ จัดโครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย​ (RETREAT)​ ประจำปี​ 2563​ ครั้งที่​ 2​ #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

258862
#ข่าว มบส.

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปรับลดราคา ต้อนรับปีการศึกษาใหม่

117427954_3267157380031195_4589414791081220652_o
#ข่าว มบส.

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
—-
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
—-
#BSRURecentNews ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

117378877_3249993078414292_5130121156007078419_o
#ข่าว มบส.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
—-
วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 18 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปฏิบัติการเคมี จำนวน 26 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 30 คน โดยมี ผศ.ปณิตา แจ้ดนาลาว หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา
—-
#BSRURecentNews ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ : BSRUNews

116792016_3186810518073446_7928159519677296143_o
#ข่าว มบส.

ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาแกนคณะ (พื้นฐานคณะ) ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาแกนคณะ (พื้นฐานคณะ) ปีการศึกษา 2562
—-
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อาจารย์ขวัญนภา วัจรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองการ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาแกนคณะ (พื้นฐานคณะ) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน วิชาทักษะภาษาสู่อาเซียน วิชาออกแบบเพื่อการนำเสนอ และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราฐานการศึกษา และนำผลจากการทวนสอบมาแก้ไข และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เรียนเชิญ รศ.สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์ และผศ.เพชราวดี จงประดับเกียรติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน (2707C)
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—-
#BSRURecentNews ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาแกนคณะ (พื้นฐานคณะ) ปีการศึกษา 2562 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

 

117186782_1419371678253010_3256447072101915264_o
#ข่าว มบส.

The Office of International Affairs and ASEAN Network Organises a Teacher Training Project on Developing Chinese Language Skills and Culture for Communication

The Office of International Affairs and ASEAN Network Organises a Teacher Training Project on Developing Chinese Language Skills and Culture for Communication
—-
The training is being held from the 5th to the 7th of August 2020 at Mini Theatre, 3rd floor, Building no.11. The opening ceremony was performed by Dr Suthipporn Chotrattanasak, Vice President of Bansomdejchaopraya Rajabhat University, and the project report was given by Assistant Professor Dr Kulsirin Aphiratvoradej, the IAAN Director, together with the administrative and supporting teams. The speakers were invited from the BSRU Confucius Institute and the Chinese Programme of Faculty of Humanities and Social Sciences at Mini Theatre, 3rd floor, Building no.11
—-
Photos/News Story: PR Network of Office of International Affairs and ASEAN Network

{Recent News}
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
——
ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร โดยมี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโครงการโดย ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน วิทยากรจากสถาบันขงจื๊อ และสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Mini Theatre ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –