เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สู้รักษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา ไตลังคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์กรรมการ
9. นางสาวบุญถึง สัมมาโภชน์กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียวเลขานุการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมีผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2565 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกอธิการบดีจำนวนหนึ่งคน และดำเนินการตามมาตรา 18 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดังกล่าว ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ฉบับที่ 2 สั่ง ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สั่ง  ณ วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2566

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา