ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะนักวิจัยโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม 3 วิถีชุมชน 3 ศาสนา ย่านกะดีจีน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบการวิจัย การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ภายใต้วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น นำโดยผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานการประชุม ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะนักวิจัย
ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี