สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีกับ

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี พะเทพ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทวรรณกรรมลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน เกมฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ “นาลูนักสำรวจ”

เลขที่จดแจ้ง 430328