วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดการประชุมเขียนข้อเสนอภายใต้โครงการวิจัยยกระดับกระบวนการผลิตอาหารตลาดพลูเพื่อสุขภาพ บริการอาหารให้ได้มาตรฐาน นำโดย อาจารย์ ณัฏฐ์ปวินท์ อติวิทยาภรณ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ และคณะนักวิจัย

ณ ห้องประชุม 673 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา