สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมหาแนวทางพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท. นำโดย ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทีมนักวิจัยเชิงพื้นที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 673 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา