สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจันและนวัตกรรม (ววน.) จัดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) นำโดย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะกรรมการ
ในวัน อังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์