ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)”

สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566 ปิดรับเวลา 15.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.)

ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=10175 และ ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/

ผู้สนใจจะยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องแนบไฟล์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และโครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป ทั้ง file word และ pdf และรายละเอียดงบประมาณ ในรูปแบบ Excel ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบเอกสารแสดงพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ประวัติคณะผู้วิจัย และเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดตามประกาศทุน


หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน https://forms.gle/hSYduhXHJLBJLaVE7
ได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ED
Sandbox
Education Sandbox
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
บพท
PMUA
สกสว
สอวช