หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง “การรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567″

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.

กิจกรรมประกอบด้วย

(10.00-10.15น.) ชี้แจงทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงาน กรอบงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

(10.16-11.15น.) ชี้แจงหลักคิด โจทย์วิจัย เป้าหมาย และตัวชี้วัด ของกรอบการวิจัย พร้อมบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์” โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผอ. กรอบการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

(11.16-12.00 น.) ตอบข้อซักถาม

——————————————————————

งานชี้แจงเผยแพร่ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live (งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. )

ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน https://forms.gle/hSYduhXHJLBJLaVE7
ได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.

——————————————————————

#การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา#ED#Education#Sandbox#EducationSandbox#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่#บพท#PMUA#สกสว#สอวช#สวพบมส