ขอเชิญ อาจารย์ผู้สอน ร่วมตอบประชาพิจารณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาศตราจารย์ Link : https://link.bsru.ac.th/spc-01


ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการ | คลิกอ่าน : https://link.bsru.ac.th/pc-rule


เอกสารหลักเกณฑ์ : https://link.bsru.ac.th/pc-01