สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการแผนงานวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก.

📍สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการแผนงานวิจัย ยกระดับการเกษรแบบ Smart Farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่า สำหรับเกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

🔎นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ระหว่างวันที 1 เมษายน 2566 ถึง 15 มิถุนายน 2566

📝อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้..
https://www.arda.or.th/datas/file/research_fund_detail2567.pdf