เพลิดเพลินกับอาหารนานาชน จับจ่ายและเปิบสำรับนานาชาติ
ชมเรือนงาม ตามเชฟข้างวัง ฟังเพลงออกภาษา นานาชน
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ลานบ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๔.๐๐ น. Walking Tour “เยือนถิ่นนานาชน คนฟากขะนี้”
๑๖.๐๐ น. “เพลิดเพลินกับอาหารนานาชน และเปิบสำรับนานาชาติ”
๑๗.๑๕ น. เสวนาภาษาเชฟ สลับการแสดงเพลงออกภาษา นานาชน คนฝั่งธนฯ
๑๘.๔๕ น. Cooking show Chef Thomas (เชฟธอมัส)
๒๐.๐๐ น. การขับบทประพันธ์ “อาหารนานาชน และเปิบสำรับนานาชาติ” “ชมเรือนงาม ตามเชฟข้างวัง ฟังเพลงออกภาษา นานาชน”
วิทยากร : ดร.วรพล อิทธิคเณศร Chef Thomas (เชฟธอมัส) คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต คุณสุดารา สุจฉายา
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตำรับข้างวัง ชมรมสยามทัศน์ และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
………………………………………
เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดนานาชาติพันธุ์
……………………………………….
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐