ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2565

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2566

ช่องทางการชำระเงิน

1.) นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิสฯ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
– นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th
เลือกหัวข้อ “รายการลงทะเบียน” ยอดเงินตามใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
2.) แอพพลิเคชั่น BSRU App ในสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android
– สามารถตรวจสอบยอดเงิน และการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ที่เมนู Payment
กำหนดชำระเงินล่าช้า (ชำระที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 เท่านั้น)
ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 – 4 กรกฎาคม 2566
อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
****นักศึกษาที่มิได้ดำเนินการชำระตามประกาศนี้ จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 และจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565****
**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2566 (หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
วิธีการชำระเงินผ่าน BSRU App
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ตามเมนู
เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่