น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2523

พุทธศักราช ๒๕๑๙ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในสมัยนั้น ได้สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์สูงประมาณ ๒ เมตร ประดิษฐานอยู่บนแท่น ดูโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าของสถาบัน และต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) นับเป็นวาระที่สำคัญยิ่ง อันแสดงถึงความผูกพันของสถาบันการศึกษาที่มีต่อพระมหากษัตริย์ ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ  แก่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นล้นพ้น

 

 คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  ได้ร่วมมือกันเตรียมงานอย่างพร้อมเพรียงเพื่อความสมบูรณ์พร้อมที่สุดของพิธี เช่น การจัดสถานที่ การจัดพิธีการ การประชาสัมพันธ์และปฏิคม การรักษาความปลอดภัยและการจราจร สวัสดิการและพยาบาล จัดทำของที่ระลึก หนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร แสง เสียง การบันทึกภาพ ดนตรี งานสมโภช การแสดงนิทรรศการ แผนกกิจการนักศึกษา การจัดทำแพรคลุมพระรูปสมเด็จฯ ประกอบด้วยผ้าแพรเนื้อนุ่มสีม่วงและสีขาว ตลอดจนการเขียนคำกราบบังคมทูลและการเขียนประกาศเกียรติคุณของสมเด็จเจ้าพระยาฯ

     

   สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ได้ในท่ามกลางภยันตรายจากการคุมคามของประเทศตะวันตกที่มุ่งมาแสวงหาอาณานิคมและผลประโยชน์จากประเทศแถบทวีปเอเชีย อนุสาวรีย์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านสมเด็จฯ ทุกคน


   พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่มวลพสกนิกรชาวบ้าน สมเด็จเจ้าพระยาได้ประทับไว้ในหัวใจเป็นล้นพ้นก็คือ 10 เมษายน 2523 เวลา 16.00 น. ที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด