มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการวิจัย “โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ “ธัชชา”
—–

1. สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ E-book :

คู่มือรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวีธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ วิดิทัศน์

3. การเผยแพร่สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. นำองค์ความรู้ด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับปฏิบัติจนเห็น ผลจริง จากรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติที่ได้ผลของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในและต่างประเทศ

แบบฟอร์มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม