สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ 🎉
ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ จำนวน 6 ผลงาน มีรายชื่อผลงานดังนี้
🔰สื่อการเรียนรู้ความเป็นมาของชุมชนลาวเวียง
🔰สื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายของชุมชนลาวเวียง
🔰สื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมด้านการรำของชุมชนลาวเวียง
🔰สื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารของชุมชนลาวเวียง
🔰สื่อการเรียนรู้ชุมชนลาวเวียง
🔰หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องวัฒนธรรมลาวเวียง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี