สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย จากสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน ระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งอุปกรณ์ ออกให้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565