ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศเปิดรับทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) ได้ขยายเวลารับสมัครทุน เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทุน Ernst Mach-Grants-ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grants) ระยะเวลา 3-9 เดือน
2. ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (PhD-Grants) ระยะเวลา 36 เดือน
3. ทุนวิจัยในประเทศออสเตรียสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ( Sandwich-Grants) ระยะเวลา 9 เดือน
4. ทุนดนตรี (Music-Grants) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน
——
ผู้สนใจรับทุนดังกล่าวจะต้องสมัครผ่านระบบรับทุนออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์  www.scholarships.at
——
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2563สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.oead.at/ernstmach-aseauninet และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ การเปิดรับทุนของทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา