ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2567

ช่องทางการชำระเงิน

1.) นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนชำระเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

ธนาคารกรุงเทพฯ

บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิสฯ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

– นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th

เลือกหัวข้อ “รายการลงทะเบียน” ยอดเงินตามใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

2.) แอพพลิเคชั่น BSRU App ในสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android

– สามารถตรวจสอบยอดเงิน และการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ที่เมนู Payment

กำหนดชำระเงินล่าช้า (ชำระที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 เท่านั้น)

ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2567 – 3 กุมภาพันธ์ 2567

อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท

– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

****นักศึกษาที่มิได้ดำเนินการชำระตามประกาศนี้ จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2567

(หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

วิธีการชำระเงินผ่าน BSRU App

https://link.bsru.ac.th/f9p

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ตามเมนู

https://link.bsru.ac.th/s8f

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

https://link.bsru.ac.th/s8e