สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้นักวิจัยที่ประสงค์ ขอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โปรดเตรียม Power point สำหรับนำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา