โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
…รับสมัคร…
ครูประจำการ ๑ ปี ครูอาสาสมัคร รุ่นที่ ๓๐
สอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี
***รับเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา***
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิก