มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 19

วันที่ 28 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 19 มีการแลกเปลี่ยนในหลาย ๆ ประเด็น เช่น Enterprise Cybersecurity – What it is and Best Practice การยกระดับ Cyber Resiliency และการตอบสนองต่อภัย คุกคามแบบอัตโนมัติ (Improving Cyber resilience with AI & Automation response การใช้ Digital ID/ThaID แนวทางการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสารบรรณระหว่างหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา ร่วมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการแข่งขันทั้งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสร้างอำนาจต่อรองกับนานาอารยะประเทศได้ การพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นส่วนสำคัญมากที่สุด สามารถส่งผลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างและนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้งาน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบก้าวกระโดด มีผลผลักดันทางด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยภายในประเทศ ในปัจจุบันการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Information Communication Technology) ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกับประเทศต่าง ๆ คือปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการรักษาสมดุลของสถานะระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายข้อมูล และระบบเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความตื่นตัว สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ตลอดเวลา ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

คำที่เกี่ยวข้อง

CIO Digital University Forum
Enterprise Cybersecurity
What it is and Best Practice
Cyber Resiliency
Improving Cyber resilience with AI
Automation response
Digital-ID
ThaID