ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Recent News}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะผู้วิจัย โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4
—-
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะผู้วิจัย โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 เพื่อหารือการดำเนินโครงการฯ และประเด็นการจัดทำเกณฑ์การประเมิน “ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ดังนี้

#มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี
2. ศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ปรึกษา
3. ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
4. รศ.ดร.จิตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา รองคณบดีคณะครุศาสตร์
5. ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ
6. ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

#มรภ.จันทรเกษม
1. ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี
2. ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผศ.ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. ผศ.ธมาภรณ์ พูมพิจ ผู้ช่วยอธิกาารบดี

#มรภ.นครปฐม
1. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ
2. อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
3. อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
4. อาจารย์ศานติกร พินยงค์
5. อาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ

.
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ : www.bsru.ac.th และ www.prinfo.bsru.ac.th
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
—-
#BSRURecentnews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะผู้วิจัย โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 #BSRUNews

.
.
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://www.facebook.com/577793652300928/posts/pfbid0TWMFYt117CKQyCWX1aqPgnfeGJwyRdC8TWKL375avSWLe7AD4XB4m7pg34rL5yyql/