ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
{Recent News} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะผู้วิจัย โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 —- วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะผู้วิจัย โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 เพื่อหารือการดำเนินโครงการฯ และประเด็นการจัดทำเกณฑ์การประเมิน “ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ดังนี้ #มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 2. ศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ปรึกษา 3. ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 4. รศ.ดร.จิตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 5. ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ 6. ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล #มรภ.จันทรเกษม 1. ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี 2. ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. ผศ.ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4. ผศ.ธมาภรณ์ พูมพิจ ผู้ช่วยอธิกาารบดี #มรภ.นครปฐม 1. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ 2. อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง 3. อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง 4. อาจารย์ศานติกร พินยงค์ 5. อาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ . ติดตามข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ : www.bsru.ac.th และ www.prinfo.bsru.ac.th —- ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ —- #BSRURecentnews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะผู้วิจัย โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 #BSRUNews . . สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://www.facebook.com/577793652300928/posts/pfbid0TWMFYt117CKQyCWX1aqPgnfeGJwyRdC8TWKL375avSWLe7AD4XB4m7pg34rL5yyql/