ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

 

{Recent News}
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2565
—-
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษาประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 37 แห่ง และเลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2565 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
– ข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
– (ร่าง) แนวทางการจัดกิจกรรม “ราชภัฏวิจัย 2566”
– สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
– โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
– การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
– แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
– การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
– สรุปผลการประชุมการวางแผนการดำเนินการการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2566 (TCAS)
.
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ : www.bsru.ac.th และ www.prinfo.bsru.ac.th
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เพจ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
—-
#BSRURecentnews การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2565 #BSRUNews

.
.
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://www.facebook.com/577793652300928/posts/pfbid023Zk1ijeTTRgDKuQLCKFdTpjKKziB68gB4oZt6VsQoTy3Gi7v6ofjfhZhgnyCvqQEl/