กระทู้ถามตอบ

Q&A Forum

Welcome to the Q&A Forum of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Please specify your question.


กระทู้ถาม-ตอบ

ยินดีต้อนรับสู่กระทู้ถาม-ตอบ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุณาระบุข้อคำถามที่ต้องการสอบถาม


Please specify questions related to the university only. Answers will appear on the homepage. If the question is related to personal information, the answer will be sent to the provided email. (If the question concerns multiple departments, it may require a resolution from the meeting.)

กรุณาระบุข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น เมื่อได้รับคำตอบจะปรากฎที่หน้าแรก / หากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏที่อีเมลที่ได้ให้ไว้ (หากข้อคำถามเกี่ยวข้องกับในหลายส่วนงาน อาจต้องรอมติจากที่ประชุม)

A: สามารถสมัครเรียนและตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

A: รับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

>>> ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา https://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2565-2-SP-Announcement.pdf

>>> สามารถสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนโดยตรงที่เพจ https://www.facebook.com/BsruAdmission/ หรือโทรสอบถามจากสำนักส่งเสริมวิชาการเบอร์ 024737000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998  หรือติดตามข่าวการรับสมัครทุกรอบผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

A: ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2565 https://mis2.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2565-tuitionfee.pdf

A: ส่งข้อมูลเอกสารในแต่ละรอบการสมัครไปให้ *เพราะเด็กหาข้อมูลวิธีการเข้าสอบไม่ค่อยเจอ และตอบตามสถานการณ์ เช่น 

>>> ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา https://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2565-2-SP-Announcement.pdf

A: ติดต่อกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2 พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน หรือ โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1717

A: ให้ตรวจสอบว่าโดนจำกัดสิทธิ์โดยใคร

 • กรณีโดนจำกัดสิทธิ์เนื่องจากขาดส่งเอกสารการรายงานตัว ให้นำเอกสารที่ยังค้างมาส่งที่อาคาร 5 ชั้น 2 หรือส่งไปที่อีเมล [email protected]
 • กรณีโดนจำกัดสิทธิ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ติดต่ออาจารย์เพื่อขอปลดล็อกการลงทะเบียน
 • กรณีโดนจำกัดสิทธิ์เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำ ให้ติดต่อกลุ่มงานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1718

A: เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้กดยืนยันการลงทะเบียนจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ทำให้การลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้ง

A: ภาคปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ภาคพิเศษ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

A: ให้ค้นหาจาก Keyword โดยการใส่ดอกจัน (*) เพื่อช่วยค้นหา ตัวอย่างเช่น

 • ค้นหาจากรหัสวิชา โดยการกรอกรหัส 1 และตามด้วย * เช่น 1* หรือ 100* เป็นต้น
 • ค้นหาจากชื่อวิชา โดยกรอกชื่อเฉพาะ และตามด้วย * เช่น อังกฤษ* หรือ วิเคราะห์*

A: ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะที่เป็นเจ้าของวิชา

 • กรณีที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปให้ลงทะเบียนช่วงเปิดเทอม

A: เนื่องจากทางสาขา/คณะ แจ้งยุบหมู่เรียนมา ทำให้รายวิชาดังกล่าวถูกถอนออกจากระบบ หากยังอยู่ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงเพิ่มรายวิชาใหม่ได้เลย ทั้งนี้ วันเวลาของวิชาใหม่ จะต้องไม่ชนกับวิชาที่มีอยู่ในตารางเรียนแล้ว

A: ให้ติดต่อฝ่ายไอที สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2 หรือโทร 0-2473-7000 ต่อ 1717 หรือโทร. 0-2473-7000 ต่อ 1717

A: ให้ติดต่อ อาจารย์ผู้สอน เพื่อสอบถามเรื่องการส่งเกรด

 • กรณีอาจารย์ผู้สอนแจ้งว่าส่งทางคณะแล้ว ให้ติดต่อสอบถามที่คณะ
 • กรณีทางคณะแจ้งว่าส่งมาที่งานทะเบียนแล้ว ให้ติดต่อที่กลุ่มงานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 หรือโทร 0-2473-7000 ต่อ 1718

A: หากมีลงทะเบียนเรียนเทอมนี้เป็นภาคเรียนสุดท้าย เมื่อเปิดเทอมให้นักศึกษายื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17) ผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS) ที่เมนูคำร้องออนไลน์ (สามารถดูวิธีการยื่นคำร้องได้จากคู่มือการยื่น ทบ.17)

A: นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรในภาคเรียนที่คาดว่า “จะลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย” สามารถยื่นคำร้องได้

โดยการยื่นคำร้องมีเงื่อนไขเพียง 1 อย่าง คือ

 • ต้องเรียนนั้นเป็นภาคเรียนสุดท้ายสามารถยื่นคำร้องผ่านผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS) ที่เมนูคำร้องออนไลน์

A: ในการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับนักศึกษาอื่นๆ นั้น สามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามขั้นตอน

A: นักศึกษาสามารถ เข้าไปตรวจสอบ ในระบบ https://mis4.bsru.ac.th/registrar/home.asp ได้โดยใช้รหัสที่นักศึกษามี และเลือกที่ เมนู ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

A: นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรในภาคเรียนที่คาดว่า “จะลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย” สามารถยื่นคำร้องได้

โดยการยื่นคำร้องมีเงื่อนไขเพียง 1 อย่าง คือ

 • ต้องเรียนนั้นเป็นภาคเรียนสุดท้ายสามารถยื่นคำร้องผ่านผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS) ที่เมนูคำร้องออนไลน์

ถาม : ยังไม่ได้ซีเรียลคีย์กิจกรรม
ตอบ : ต้องมีการสอบถามกลับว่าไปอบรมกิจกรรมอะไร และส่งช่องทางการติดต่อหน่วยงานคืนกลับไป

ถาม : เก็บคะแนนกิจกรรมได้จากไหนบ้าง
ตอบ : สามารถดูประกาศ หรือโทรสอบถามได้จากสำนักกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/dsad.bsru เบอร์ 024737000 ต่อ 1300, 1303, 1302,1303, 1305 หรือติดตามข่าวการจัดกิจกรรมได้จากทางคณะ และที่ Facebook : BSRU News ค่ะ

A: ดูข้อมูลจากเว็ปไซด์ สำนักกิจการนักศึกษา หรือเพจของสำนักกิจการนักศึกษา หรือ สอบถามผ่าน โทรศัพท์ หมายเลข 02-4737000 ต่อ 1300

A: นักศึกษาสามารถ ติดต่อได้ที่สำนักกิจการนักศึกษาโดยตรงเพื่อขอรับคำแนะนำในส่วนของทุนการศึกษา ทั้ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา , ทุนแบบให้เปล่า ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร ของสำนักกิจการนักศึกษา

ถาม : ต้องการสอบถามเรื่องทุน และเรื่อง กยศ. ค่ะ

ตอบ : สามารถดูประกาศ หรือโทรสอบถามเกี่ยวกับ กยศ. และ กรอ. ได้จาก https://www.facebook.com/loan.bsru หรือโทร 024737000 ต่อ 1305, 1300

ถาม : มีทุนสำหรับนักศึกษาไหม (ส่วนใหญ่จะถามตอนมีข่าวประกาศสมัครทุนการศึกษา)

ตอบ : นำข่าวประชาสัมพันธ์ส่งไปให้

A: มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน โดยระบุตามหลักสูตรการเรียนของนักศึกษา

A: ให้นักศึกษาดำเนินการขอทำบัตรใหม่ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามขั้นตอน

ถาม : ปริ้นใบค่าสมัครไม่ได้ 
ตอบ : เพื่อความรวดเร็ว สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดำเนินการได้ที่เบอร์ 024737000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 ค่ะ

ถาม :  จ่ายเงินแล้ว ทำไมยังขึ้นว่าไม่ชำระเงิน
ตอบ : เรื่องการชำระเงิน ระบบจะทำการอัปเดตประมาณ  2-5 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) หากยังไม่ขึ้น สามารถโทรตรวจสอบหรือดูประกาศได้จาก กองคลัง https://www.facebook.com/financebsru เบอร์ 024737000 ต่อ 1200, 1202 ค่ะ

A: สามารถติดต่อที่เบอร์ 024737000 และต่อ

 • ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 1714,1715
 • ติดต่อกองคลัง 1200,1202
 • ติดต่อ สำนักกิจฯ 1300
 • ติดต่อ กยศ กรอ 1305
 • ติดต่องานธุรการ 1008,1100.
 • ติดต่อวิเทศสัมพันธ์ฯ 1740,1742
 • ติดต่อสำนักคอมฯ 1722,1723
 • ติดต่อคณะครุศาสตร์ฯ 5000
 • ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์ฯ 2700,2702
 • ติดต่อคณะวิทย์ฯ 3001,3002,0982597208
 • ติดต่อคณะวิทยาการจัดการ 4008,4009
 • ติดต่อคณะวิศกรรมฯ 5650 , 5653
 • ติดต่อวิทยาลัยการดนตรี 2304,2076
 • ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 1811,1814

A: แอดมินได้รวบรวมคำร้องนี้ เพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาในลำดับต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพิ่มเติมได้ที่ http://www2.bsru.ac.th/tellme/complain/

A: ขอให้ท่านส่งหลักฐานสิ่งของที่ท่านเก็บได้ และชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ 

หลังจากนั้นจะนำชื่อนักศึกษาจากบัตรในกระเป๋า ส่งให้ทางส่งเสริมฯ ตรวจสอบช่องทางการติดต่อและโทรแจ้งนักศึกษา

*กรณีที่ 1 ผู้เก็บได้สะดวกมาฝากไว้ที่สำนัก จะประสานให้ นักศึกษามารับที่สำนัก
*กรณีที่ 2 ประสานให้ผู้เก็บได้ส่งคืนเจ้าของโดยส่งไปรษณีย์