กระทู้ถามตอบ

กระทู้ถาม-ตอบ

ยินดีต้อนรับสู่กระทู้ถาม-ตอบ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุณาระบุข้อคำถามที่ต้องการสอบถาม


กรุณาระบุข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น เมื่อได้รับคำตอบจะปรากฎที่หน้าแรก / หากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏที่อีเมลที่ได้ให้ไว้ (หากข้อคำถามเกี่ยวข้องกับในหลายส่วนงาน อาจต้องรอมติจากที่ประชุม)

A: สามารถสมัครเรียนและตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

A: รับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

>>> ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา https://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2565-2-SP-Announcement.pdf

>>> สามารถสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนโดยตรงที่เพจ https://www.facebook.com/BsruAdmission/ หรือโทรสอบถามจากสำนักส่งเสริมวิชาการเบอร์ 024737000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998  หรือติดตามข่าวการรับสมัครทุกรอบผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

A: ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2565 https://mis2.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2565-tuitionfee.pdf

A: ส่งข้อมูลเอกสารในแต่ละรอบการสมัครไปให้ *เพราะเด็กหาข้อมูลวิธีการเข้าสอบไม่ค่อยเจอ และตอบตามสถานการณ์ เช่น 

>>> ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา https://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2565-2-SP-Announcement.pdf

A: ติดต่อกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2 พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน หรือ โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1717

A: ให้ตรวจสอบว่าโดนจำกัดสิทธิ์โดยใคร

 • กรณีโดนจำกัดสิทธิ์เนื่องจากขาดส่งเอกสารการรายงานตัว ให้นำเอกสารที่ยังค้างมาส่งที่อาคาร 5 ชั้น 2 หรือส่งไปที่อีเมล [email protected]
 • กรณีโดนจำกัดสิทธิ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ติดต่ออาจารย์เพื่อขอปลดล็อกการลงทะเบียน
 • กรณีโดนจำกัดสิทธิ์เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำ ให้ติดต่อกลุ่มงานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1718

A: เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้กดยืนยันการลงทะเบียนจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ทำให้การลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้ง

A: ภาคปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ภาคพิเศษ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

A: ให้ค้นหาจาก Keyword โดยการใส่ดอกจัน (*) เพื่อช่วยค้นหา ตัวอย่างเช่น

 • ค้นหาจากรหัสวิชา โดยการกรอกรหัส 1 และตามด้วย * เช่น 1* หรือ 100* เป็นต้น
 • ค้นหาจากชื่อวิชา โดยกรอกชื่อเฉพาะ และตามด้วย * เช่น อังกฤษ* หรือ วิเคราะห์*

A: ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะที่เป็นเจ้าของวิชา

 • กรณีที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปให้ลงทะเบียนช่วงเปิดเทอม

A: เนื่องจากทางสาขา/คณะ แจ้งยุบหมู่เรียนมา ทำให้รายวิชาดังกล่าวถูกถอนออกจากระบบ หากยังอยู่ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงเพิ่มรายวิชาใหม่ได้เลย ทั้งนี้ วันเวลาของวิชาใหม่ จะต้องไม่ชนกับวิชาที่มีอยู่ในตารางเรียนแล้ว

A: ให้ติดต่อฝ่ายไอที สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2 หรือโทร 0-2473-7000 ต่อ 1717 หรือโทร. 0-2473-7000 ต่อ 1717

A: ให้ติดต่อ อาจารย์ผู้สอน เพื่อสอบถามเรื่องการส่งเกรด

 • กรณีอาจารย์ผู้สอนแจ้งว่าส่งทางคณะแล้ว ให้ติดต่อสอบถามที่คณะ
 • กรณีทางคณะแจ้งว่าส่งมาที่งานทะเบียนแล้ว ให้ติดต่อที่กลุ่มงานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 หรือโทร 0-2473-7000 ต่อ 1718

A: หากมีลงทะเบียนเรียนเทอมนี้เป็นภาคเรียนสุดท้าย เมื่อเปิดเทอมให้นักศึกษายื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17) ผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS) ที่เมนูคำร้องออนไลน์ (สามารถดูวิธีการยื่นคำร้องได้จากคู่มือการยื่น ทบ.17)

A: นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรในภาคเรียนที่คาดว่า “จะลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย” สามารถยื่นคำร้องได้

โดยการยื่นคำร้องมีเงื่อนไขเพียง 1 อย่าง คือ

 • ต้องเรียนนั้นเป็นภาคเรียนสุดท้ายสามารถยื่นคำร้องผ่านผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS) ที่เมนูคำร้องออนไลน์

A: ในการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับนักศึกษาอื่นๆ นั้น สามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามขั้นตอน

A: นักศึกษาสามารถ เข้าไปตรวจสอบ ในระบบ https://mis4.bsru.ac.th/registrar/home.asp ได้โดยใช้รหัสที่นักศึกษามี และเลือกที่ เมนู ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

A: นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรในภาคเรียนที่คาดว่า “จะลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย” สามารถยื่นคำร้องได้

โดยการยื่นคำร้องมีเงื่อนไขเพียง 1 อย่าง คือ

 • ต้องเรียนนั้นเป็นภาคเรียนสุดท้ายสามารถยื่นคำร้องผ่านผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS) ที่เมนูคำร้องออนไลน์

ถาม : ยังไม่ได้ซีเรียลคีย์กิจกรรม
ตอบ : ต้องมีการสอบถามกลับว่าไปอบรมกิจกรรมอะไร และส่งช่องทางการติดต่อหน่วยงานคืนกลับไป

ถาม : เก็บคะแนนกิจกรรมได้จากไหนบ้าง
ตอบ : สามารถดูประกาศ หรือโทรสอบถามได้จากสำนักกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/dsad.bsru เบอร์ 024737000 ต่อ 1300, 1303, 1302,1303, 1305 หรือติดตามข่าวการจัดกิจกรรมได้จากทางคณะ และที่ Facebook : BSRU News ค่ะ

A: ดูข้อมูลจากเว็ปไซด์ สำนักกิจการนักศึกษา หรือเพจของสำนักกิจการนักศึกษา หรือ สอบถามผ่าน โทรศัพท์ หมายเลข 02-4737000 ต่อ 1300

A: นักศึกษาสามารถ ติดต่อได้ที่สำนักกิจการนักศึกษาโดยตรงเพื่อขอรับคำแนะนำในส่วนของทุนการศึกษา ทั้ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา , ทุนแบบให้เปล่า ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร ของสำนักกิจการนักศึกษา

ถาม : ต้องการสอบถามเรื่องทุน และเรื่อง กยศ. ค่ะ

ตอบ : สามารถดูประกาศ หรือโทรสอบถามเกี่ยวกับ กยศ. และ กรอ. ได้จาก https://www.facebook.com/loan.bsru หรือโทร 024737000 ต่อ 1305, 1300

ถาม : มีทุนสำหรับนักศึกษาไหม (ส่วนใหญ่จะถามตอนมีข่าวประกาศสมัครทุนการศึกษา)

ตอบ : นำข่าวประชาสัมพันธ์ส่งไปให้

A: มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน โดยระบุตามหลักสูตรการเรียนของนักศึกษา

A: ให้นักศึกษาดำเนินการขอทำบัตรใหม่ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามขั้นตอน

ถาม : ปริ้นใบค่าสมัครไม่ได้ 
ตอบ : เพื่อความรวดเร็ว สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดำเนินการได้ที่เบอร์ 024737000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 ค่ะ

ถาม :  จ่ายเงินแล้ว ทำไมยังขึ้นว่าไม่ชำระเงิน
ตอบ : เรื่องการชำระเงิน ระบบจะทำการอัปเดตประมาณ  2-5 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) หากยังไม่ขึ้น สามารถโทรตรวจสอบหรือดูประกาศได้จาก กองคลัง https://www.facebook.com/financebsru เบอร์ 024737000 ต่อ 1200, 1202 ค่ะ

A: สามารถติดต่อที่เบอร์ 024737000 และต่อ

 • ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 1714,1715
 • ติดต่อกองคลัง 1200,1202
 • ติดต่อ สำนักกิจฯ 1300
 • ติดต่อ กยศ กรอ 1305
 • ติดต่องานธุรการ 1008,1100.
 • ติดต่อวิเทศสัมพันธ์ฯ 1740,1742
 • ติดต่อสำนักคอมฯ 1722,1723
 • ติดต่อคณะครุศาสตร์ฯ 5000
 • ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์ฯ 2700,2702
 • ติดต่อคณะวิทย์ฯ 3001,3002,0982597208
 • ติดต่อคณะวิทยาการจัดการ 4008,4009
 • ติดต่อคณะวิศกรรมฯ 5650 , 5653
 • ติดต่อวิทยาลัยการดนตรี 2304,2076
 • ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 1811,1814

A: แอดมินได้รวบรวมคำร้องนี้ เพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาในลำดับต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพิ่มเติมได้ที่ http://www2.bsru.ac.th/tellme/complain/

A: ขอให้ท่านส่งหลักฐานสิ่งของที่ท่านเก็บได้ และชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ 

หลังจากนั้นจะนำชื่อนักศึกษาจากบัตรในกระเป๋า ส่งให้ทางส่งเสริมฯ ตรวจสอบช่องทางการติดต่อและโทรแจ้งนักศึกษา

*กรณีที่ 1 ผู้เก็บได้สะดวกมาฝากไว้ที่สำนัก จะประสานให้ นักศึกษามารับที่สำนัก
*กรณีที่ 2 ประสานให้ผู้เก็บได้ส่งคืนเจ้าของโดยส่งไปรษณีย์