ระบบบริหารหนังสือราชการออนไลน์

(e-Office Automation)

รายละเอียด

ระบบบริหารหนังสือราชการออนไลน์ (e-Office Automation)

เป็นส่วนหนี่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ Smart University ที่รับผิดชอบโดยสำนักคอมพิวเตอร์ โดยที่ระบบสามารถสร้าง รับ ส่ง หนังสือราชการออนไลน์ บันทึกข้อมูลหนังสือราชการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนหนังสือเข้า ผ่านทาง Application Line มีการอนุมัติหนังสือราชการในระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ ทั้งนี้การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ และมีการสรุปการดำเนินการของเอกสารต่าง ๆ

ข้อมูลพื้นฐาน ลิงค์ https://link.bsru.ac.th/l6u

 • คู่มือการใช้งานระบบฯ (แบ่งตามหน้าที่)
 • คู่มือลงทะเบียน LINE
 • แบบฟอร์มการลงทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคลากรใหม่ และบุคลากรที่ต้องการเปลี่ยนลายมือ)

เพิ่มเติม : สำหรับบุคลากรที่ไม่เคยลงทะเบียน line ให้ดำเนินการโดยการสร้าง Line Token (ซึ่งเป็น application ของ line) “คู่มือ Line Token” https://nimb.ws/6igOd3

ลงทะเบียนแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

ลิงค์ https://eoffice.bsru.ac.th/REGLine/login.php

 • username: รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก(ของท่านเอง)
 • password: Edoc01

คู่มือการใช้งาน

วิดีโอการอบรม e-office (เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66)

 1. การสร้างโครงการ โปรแกรม e-office : https://youtu.be/ekiah4TSZbM
 2. การใช้งาน e-office ช่วงเช้า : https://youtu.be/sawQ0zIpB_s
 3. การใช้งาน e-office ช่วงบ่าย : https://youtu.be/KPF-ZAPkK_I

ข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ ลิงค์ https://link.bsru.ac.th/l6u

 • วิธีการใช้ Template เพื่อสร้างหนังสือ
 • วิธีล้างประวัติเว็บไซต์
 • วิธีการมอบหมายงานแทน (สำหรับผู้บริหาร ผอ./คณบดี, หัวหน้างาน, งานธุรการ)
 • วิธีใส่คำเกีษยน ที่ ผอ. ต้องนำมาจากช่องหมายเหตุ ที่ทางธุรการใส่มา (สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีหัวหน้างาน)