รูป 15 ตัด
MOU Uncategorized คณะวิทยาการจัดการ

7 กลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ 15 โรงแรม

ระยะเวลาเริ่ม : 26/06/2557

สิ้นสุด : –

รูป 14 ตัด
MOU คณะวิทยาการจัดการ

10 บริษัท ซัน แซนด์ วอเตอร์ จำกัด และ บริษัท ก่อเลิศลักษณ์ จำกัด

ระยะเวลาเริ่ม : 18/09/2558

สิ้นสุด : –

รูป 18 ตัด
MOU คณะวิทยาการจัดการ

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

ระยะเวลาเริ่ม : 27/01/2559

สิ้นสุด : –

รูป 19 ตัด
MOU คณะวิทยาการจัดการ

12 มูลนิธิลุประสงค์ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการคืนธรรมชาติสู้ถิ่น 25 ลุ่มน้ำหลักประเทศไทย

ระยะเวลาเริ่ม : 30/04/2557

สิ้นสุด : –

รูป 20 ตัด
MOU คณะวิทยาการจัดการ

13 สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

ระยะเวลาเริ่ม : 28/11/2556 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 30/11/2561

8
MOU คณะวิทยาการจัดการ

Dong-Ah Institute of Media and Arts

ระยะเวลา เริ่ม : N/A (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : Renewed automatically for the next term

1
MOU คณะวิทยาการจัดการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มฯ

ระยะเวลา เริ่ม : 16/02/2558 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2562

รูป 23
MOU คณะวิทยาการจัดการ

8.16 คณะวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และคณะครุศาสตร์ ของ 20 สถาบันการศึกษา – มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร – มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ – มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา – มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี – มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด – มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร – มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระยะเวลาเริ่ม : 16/02/2560 (สัญญาสี่ปี)

สิ้นสุด : 2564

MOU คณะวิทยาการจัดการ

บริษัท เนชั่นเนล แอคชั่น รีเสริช ไฮเทค จำกัด

ระยะเวลาเริ่ม : (สัญญาสามปี)

สิ้นสุด : –

รูป 21
MOU คณะวิทยาการจัดการ

8.14 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง – มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด – มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระยะเวลาเริ่ม : 5/04/2555

สิ้นสุด : –

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –