ผู้บริหาร มบส. เป็นผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ) เข้าร่วมพิธีและวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
—-
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ) เข้าร่วมพิธีและวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
—-
#BSRURecentNews ผู้บริหาร มบส. เป็นผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ) เข้าร่วมพิธีและวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ #BSRUNews