ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2567

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2567

————————————-
ช่องทางการชำระเงิน
1.) นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนชำระเงินได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิสฯ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
– นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th
เลือกหัวข้อ “รายการลงทะเบียน” ยอดเงินตามใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
2.) แอพพลิเคชั่น BSRU App ในสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android
– สามารถตรวจสอบยอดเงิน และการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ที่เมนู Payment

————————————-
กำหนดชำระเงินล่าช้า (ชำระที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 เท่านั้น)
ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 – 28 สิงหาคม 2567
————————————-
อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
****นักศึกษาที่มิได้ดำเนินการชำระตามประกาศนี้ จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567****
**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2567
(หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
————————————–
วิธีการชำระเงินผ่าน BSRU App
https://link.bsru.ac.th/f9p
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ตามเมนู
https://link.bsru.ac.th/10q6
เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
https://link.bsru.ac.th/s8e