กำหนดการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อฉลองพระชนมายุ ๙๗ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง “เคล็ดลับความสำเร็จของ Gen Z” วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ (ศาสนาพุทธ) – รอบเช้า เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี – รอบบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ หมายเหตุ… ๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาของคณะที่สังกัด ๒. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวมใส่ชุดโทนสีขาว ๓. นักศึกษา สวมชุดนักศึกษา ๔. งดใช้เครื่องมือสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔ เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru