กำหนดการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อฉลองพระชนมายุ ๙๗ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเรื่อง “เคล็ดลับความสำเร็จของ Gen Z” วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. – สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ของทุกคณะ ที่นับถือศาสนาอิสลาม คริสต์ และศาสนา อื่น ๆ – สำหรับนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย หรือกำลังจบการศึกษาที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/nte ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐โทรศัพท์ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru